Tuesday, March 27, 2007

SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN

KRITIKAN SASTERA
1 Pengenalan Kritikan
4.1.1 Definisi:
Tanggapan awal dan kini
4.1.2 Fungsi:
i. Proses berkarya
ii. Penghayatan karya
4.1.3 Ciri:
i. Sanjungan/Pujian (STPM 2004)
ii. Teguran (STPM 2004)
iii. Saranan (STPM 2004)
iv. Pendekatan
v. Penganalisaan
vi. Penilaian

4.2 Sejarah Ringkas:
4.2.1 Tahap:
Zaman Sebelum Perang Dunia kedua
@ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005)
i. Bermula tahun1949(STPM 2000)
ii. Tahun 50 (ASAS 50)
iii. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an)

4.2.2 Tokoh:
i. Asraf
ii. Hamzah
iii. Yahya Ismail
iv. Hashim Awang (STPM 2001)
v. Kassim Ahmad
vi. Sahlan Mohd. Saman(STPM 2003)
vii. Abdul Rajman Hanafiah
viii. Ramli Isin
ix. Mohd. Yusof Hasan

4.2.3 Isu: (Penting)
i. Konsep pertentangan funsi seni
ii. Idealisme formalistik
iii. Kaitan sastera dengan masyarakat
iv. Konsep sastera Islam/Murni
v. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam


Pendekatan:
4.3.1 Formalistik:
i. Ciri-ciri formal dalam karya sastera
ii. Hal-hal tersurat dan tersirat
iii. Keharmonian unsur dalam karya

4.3.2 Agama/Moral: (STPM 2002)
i. Nilai-nilai keagamaan
ii. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya

4.3.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999)
i. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan
ii. Karya sebagai cerminan masyarakat
iii. Karya sebagai dokumen sosial

4.3.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006)
i. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia
ii. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat
iii. Pengajaran yang ditinggalkan
iv. Kejiwaan dan pemikiran pengarang


4.3.5 Keindahan (Estetik/bahasa)
i. Kesan keindahan pengalaman, perasaan, imaginasi dan wawasan
ii. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera
iii. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya.


Ulasan:
Trend soalan berulang ,calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM.

Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel, cerpen, puisi mahupun drama. Berdasarkan kenyatan tersebut,

a. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3]

b. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat
i. Hashim Awang [3]
ii. Mana Sikana [3]
iii. Ali Ahmad [3]
iv. Lutfi Abas [3]

c. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10]

Skema cadangan:

a. tanggapan awal kritikan sastera
Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif.

Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikanFakta 2: Kata-kata teguran keras, kecaman, bidasan dan celaan.

Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing.

Pilih 1 isi sahaja
1 isi = 3 markah (1 markah fakta, 2 markah Huraian/Contoh)
1 isi x 3 markah = 3 markah
Taburan markah
1 isi x 3 markah= 3 markah
b. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat
i. Hashim Awang [3]
ii. Mana Sikana [3]
iii. Ali Ahmad [3]
iv. Lutfi Abas [3]


i. Hashim Awang
Satu wacana budaya yang mengolah pandangan, mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera.

ii. Mana Sikana
Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan.

iii. Ali Ahmad
Kritikan adalah satu kerja menilai, memuji, menunjukkan kesalahan, membandingkan dan menikmati sesbuah karya.

iv. Lutfi Abas
Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera.


Setiap 1 isi = 3 markah
4 isi x 3 markah = 12 markah.


c. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu

Fakta 1: Orang Melayu sensitif
Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan.

Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa
Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Fakta 3: Orang Melayu merendah diri
Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain.

Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun.
Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup.
Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan
Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding, menyanjung untuk tujuan mendidik.

Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu
Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang- pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya.

Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang.
Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang.

Pilih 5 isi sahaja
1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta, 1 markah Huraian)
5 isi x 2 markah = 10 markah.

NOTa KRITIKAN

Ciri-ciri Kritikan Sastera

Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan, seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan, ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik, ciri-cirinya ialah:

i. Sanjungan
ii. Teguran
iii. Saranan
iv. Pendekatan
v. Penganalisaan
vi. Penilaian

i. Sanjungan

Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif, maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif, perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut, sama ada dari aspek isi, teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut.

ii. Teguran

Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera.

iii. Saranan

Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. Pengkritik yang jujur, baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab, bernas, jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera.

iv. Pendekatan

Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu, di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik, sosiologi, moral Psikologi dan Linguistik.

v. Penganalisaan

Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi, nasionalisme dan sebagainya.

vi. Penilaian

Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan, pentafsiran, penganalisaan, pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah, bukti serta pendapat. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam
penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat, bermutu,besar sederhana mahupun kecil.


Fungsi Kritikan Sastera

Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik, kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu:

i. Proses Berkarya

a. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak
b. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu, bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik
c. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca)
d. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif
e. Menolong pengarang mendidik orang ramai


ii. Penghayatan Karya

a. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa)
b. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik)
c. Membudayakan budaya membaca. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca)
d. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya


iii. Dunia Kritikan

a. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan
b. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan
c. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera)
d. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca)

Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah

Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941

Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan, tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu, Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah.

Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar.
Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”.

Kritikan yang lahir kemudiannya , bersifat emosional dan subjektif. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif.

Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu
i. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen
ii. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan

Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya, mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan.

Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad, Perawan Muar, Ahmad Alkaf, Mahanum Hj. Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain.

Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah, di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis.


Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941

i. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s
seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi”

ii. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya

iii. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan, kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus.

iv. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal


Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50

Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis.

Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema, tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik.

Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat, plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan.

Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”.

Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat, iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan.

Bagi Hamzah pula, baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca.

Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif, namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang, Keris Mas, Abu Zaki Fadhil, A.Samad Said dan Masuri S.N

Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei, di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu.

Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya , Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain, Ismail Hussein, Kassim Ahmad, Ali Hj. Ahmad dan sebagainya

Ciri-ciri Kritikan:
i. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu
ii. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan
iii. Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri
iv. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar, majalah , radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah.

TOPIK PENTING SEBELUM PERANG

Analisa Tajuk-Tajuk Penting Zaman Sebelum Perang (1920-an Hingga 1941)


1. Perkembangan Genre
1.1 Genre Cerpen
Aspek-aspek Penting:
i. Faktor Perkembangan
ii. Tema dan Persoalan
a. Persoalan secara umum
b. Persoalan Nasionalisme
c. Persoalan Ekonomi
d. Kebebasan sosial (Pertembungan Timur Barat)


2. Golongan Penulis
i. Gologan Penulis Guru
ii. Golongan Penulis Wartawan.
* Tokoh
* Bentuk Karya / Genre
* Sumbangan
* Peranan / kepentingan
* Objektif

Tokoh Penulis Zaman Sebelum Perang:

Muhammad Yassin Maamor (Pungguk)
Abdul Rahim Kajai
Ishak Hj. Muhammad

Aspek-aspek yang dijadikan soalan bagi soalan tokoh

Latarbelakang
Sumbangan
Kepentingan / keistemewaan / Peranan

Contoh Soalan Kombinasi antara tokoh dan persoalan
Ishak Hj. Muhammad – Persoalan Nasionalisme
Abdul Rahim Kajai – Persoalan sosial

ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden
STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1)
Tahun
Soalan
Catatan / Aspek
1998

1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut;
a. Tema
b. Bentuk
c. Gaya Bahasa

5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karya-karyanya.
Genre Sajak


Tokoh (lama)
Abdullah Munsyi
1999
5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas.

a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16]
b. Jabatan Pengajian Melayu [9]

6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan

a. latar kehidupannya, [5]
b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan
[12]
c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8]
Genre Novel dan
Institutsi
DBP
JPM


Tokoh
-Keris Mas
2000
5. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka.


6. “Kemunculan Muhammad Hj. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden.
Institutsi
-MPSITokoh
-Muhammad Hj.Salleh


2001
5. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif, beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut.

a. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau
b. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam.

6. Selepas merdeka , tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai, bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. [25]
Tokoh
-Syed Sheikh Al-Hadi


Persoalan & Realiti Masyarakat
-Perpaduan2002
1. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu moden. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. [25]
Tokoh
-Ahmad Rasyid Talu


2003
1. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air.” Berdasarkan pernyataan ini.
a. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA, dan [9]
b. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16]
Institutsi
-Gapena

2004
1. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. [25]
Institutsi
-PKM

2005
1. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an.”
Berdasarkan Pernyataan di atas,
a). nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. [4]
b). jelaskan dengan memberikan contoh, empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an.
[12]

c). huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9]
Persoalan & Realiti
Masyarakat
-Reformasi Pendidikan

Golongan Penulis
-Penulis agama


Rumusan(Mengikut Tajuk)
1998 - Sejarah Perkembangan (Genre Sajak)
1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi)
1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel)
1999 – Tokoh (Keris Mas)
2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel)
2000 – Tokoh (Muhammad Hj. Salleh)
2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi)
2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan)
2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu)
2003 – Institutsi (GAPENA)
2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang)
2005 - Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran)

Assalamualaikum.

Blog ini menampilkan serba sedikit bahan untuk rujukan kertas Kesusasteraan Melayu Moden 911/2 STPM. Bahan -bahan yang terdapat dalam blog ini dikutip daripada pelbagai sumber. Diharap pelajar-pelajar dapat memanafaatkannya. Selamat belajar.